×

Primăria comunei Lozova ANUNȚĂ REPETAT Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director al IET „Speranţa” din comuna Lozova

A – specialist – 1 unitate

A.1. Funcţia – Director al IET „Speranţa” din comuna Lozova

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Şef IET „ Speranţa” din Lozova ” aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015, (publicat în Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare. Informaţii despre instituţiile de învăţământ în concurs pot fi identificate în baza de date – SIME .

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiții (p.14):

•          Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

•          Au studii superioare universitare;

•          Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;

•          La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani;

•          Cunosc limba română;

•          Sunt apţi din punct de vedere medical(fizic şi neuropatic)pentru exercitarea funcţiei;

•          Nu au antecedente penale;

•          Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin(l) lit.l),m), şi n) din Codul Muncii.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii (p.16):

•          Cererea de participare la concurs(conform modelului din anexa 1 a Regulamentului);

•          Copia actului de identitate;

•          Copia/copiile /actului/actelor de studii;

•          Copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică;

•          Curriculum vitae (conform anexei 2);

•          Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic(eliberat de medicul de familie)şi neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru şi medicul narcolog),pentru exercitarea funcţiei;

•          Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;

•          Angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a instituţiei în viitoarea funcţie, pentru 5 ani, la data desfăşurării interviului;

•          Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic/manageral,titlul ştiinţific, copii ale actelor care atestă formarea continuă didactică/managerială,publicaţii, performanţe profesionale, statutul de expert/evaluator naţional etc.

Dosarele se pot depune la adresa: Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 27, et.2, la secretar, sau pe adresa electronică: secretariatlozova@gmail.com, până la data de 17.08.2023, ora 10:00. Pentru mai multe informaţii puteţi contacta numărul de telefon 076 076 012.