×

Concurs repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului Comunal Lozova

Primăria comunei Lozova, raionul Străşeni

anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante

A – specialist – 1 unitate

A.1. Funcţia – Secretar al Consiliului Local

A.2. Sarcinile de bază:

 • Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local;
 • Executarea deciziilor consiliului şi a dispoziţiilor primarului, etc.
 • Organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecție socială și exercită după caz, atribuțiile respective.
 1. Condiţiile de participare la concurs:
 2. Condiţii de bază:
 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
 1. Condiţii specifice:
 • Studii superioare;
 • Experienţă profesională, preferabil în sistemul administrativ public;
 • Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator (Microsoft Word, Microsoft Excel).
 1. Abilităţi de lucru: prelucrarea informaţiei, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionarea problemelor, aplanarea conflictelor şi comunicare eficientă.
 2. Atitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, să exercite atribuțiile unității gender la nivel local.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs care va conţine:

 • Formular_de_participare_la_concursul_pentru_ocuparea_functiei_vacante;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 • Copia carnetului de muncă sau prezentarea altor acte justificative angajării/eliberării de la muncă;
 • Cazierul judiciar.
 • Toate actele vor fi prezentate în original pentru a verifica verdicitatea lor sau în copii autentificate notarial.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, care va fi completată cu originalul documentului, în termen de 10 zile calendaristice, de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 20.10.2022 ora 17:00.

Telefon de contact: 0237-47-238, 076076017

Persoană de contact: Vornicescu Veronica – Specialist în percepere fiscală cu executarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Comunal Lozova

Modaliăți de depunere a Dosarului de Concurs:

Dosarul de Concurs se va depune la sediul primăriei satul Lozova, r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare nr.27, la secretariat de Luni-Vineri între orele 800-1200; 1300-1700.

Bibliografia:

Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

– Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

– Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interes;

– Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

– Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

– Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

– Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

– Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

– Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

– Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

– Legea cu privire la petiţionarea ( nr.190-XIII  din 19.07.1994).

Acte normative în domeniul de specialitate:

– Legea privind  actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (317-XV din 18.07.2003);

– Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

– Legea privind transparenţa în procesul decizional ( nr.239-XVI din 13.11.2008);

–  Legea cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ- teritoriale ( nr.523-XIV din 16.07.1999);

– Legea privind accesul la informaţie, nr.982 din 11.05.2000;

– Legea privind  actele de stare civilă, nr.100 din 26.04.2001;

– Legea privind aprobarea Regulamentului- cadru privind constituirea şi şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, nr.457 din 14.11.2003;

– Regulamentul cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în  autorităţile publice centrale şi locale şi în instituţiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.721 din 23.07.2007.

 

Deposits are processed promptly, ensuring players can swiftly build relationships Mostbet’s diverse gaming offerings. mostbet Familiarize yourself with the platform to make the the majority of your betting experience. hatto This betting option is only going to be successful if all the players’ predictions are correct. play Make sure your credentials are correct before hitting “Login” to proceed. tarzda