×

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Contabil-șef al Primăriei Lozova

Primăria comunei Lozova, raionul Străşeni

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

A – specialist – 1 unitate

A.1. Funcţia – Contabil- șef

A.2. Sarcinile de bază:

 • elaborarea bugetului primăriei;
 • asigurarea estimărilor veridice si economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor Bugetare;
 • perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice;
 • asigurarea organizării corecte a evidenței contabile;
 • întocmirea și prezentarea dărilor de seama;
 • organizarea și exercitarea controlului financiar, preventive și de gestiune.
 1. Condiţiile de participare la concurs:
 2. Condiţii de bază:
 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
 1. Condiţii specifice:
 • Studii superioare de licență sau echivalente (medii de specialitate) în domeniul contabilității;
 • Experiență profesională în domeniul contabilității preferabil 5 ani;
 • Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator (Microsoft Word, Microsoft Excel).
 1. Abilităţi de lucru: prelucrarea informaţiei, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionarea problemelor, aplanarea conflictelor şi comunicare eficientă.
 2. Atitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, să exercite atribuțiile unității gender la nivel local. 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs care va conţine:

 • Formular_de_participare_la_concursul_pentru_ocuparea_funtiei_vacante;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 • Copia carnetului de muncă sau prezentarea altor acte justificative angajării/eliberării de la muncă;
 • Cazierul judiciar.
 • Toate actele vor fi prezentate în original pentru a verifica verdicitatea lor sau în copii autentificate notarial.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, care va fi completată cu originalul documentului, în termen de 10 zile calendaristice, de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 20.10.2022 ora 17:00.

Telefon de contact: 0237-47-238, 076076017

Persoană de contact: Vornicescu Veronica – Specialist în percepere fiscală cu executarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Comunal Lozova.

 Modaliăți de depunere a Dosarului de Concurs:

 Dosarul de Concurs se va depune la sediul primăriei satul Lozova, r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare nr.27, la secretariat de Luni-Vineri între orele 800-1200; 1300-1700.

Bibliografia:

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Codul administrativ Al Republicii Moldova nr.116/2018;
 • Legea nr. 239/2009 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Acte normative în domeniul administrației publice locale:
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

 • Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;
 • Legea contabilității, nr.113/2007;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (în special Titlul VI și VII și Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI și VII);
 • Hotărârea Guvernului nr.998/2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”.
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.